Jaunais mācību gads PwC’s Academy
 

Vai komandējuma dienas nauda ieskaitāma minimālajā algā? (1/35/15) (0)

25.08.2015

Prakse

Nosūtot darbinieku uz citu ES dalībvalsti, darba devējam jānodrošina darba apstākļi, kas līdzvērtīgi nosūtījuma valstī, tostarp minimālā alga, maksimālais darba laiks, utt. Tā kā Latvijas Augstākā tiesa lietā Nr. SKC-2425/2014 ir atzinusi, ka nosūtīšana Darba likuma 14. panta izpratnē ir komandējums, darba devējam jāsedz darbiniekam komandējuma izdevumi, ieskaitot dienas naudu. Šajā rakstā – par to, vai komandējuma dienas naudu var uzskatīt par nosūtījuma valsts minimālās algas daļu. Lasīt vairāk..

Obligāto iemaksu pārnešana no citas dalībvalsts (2/35/15) (0)

25.08.2015

Prakse

Pieredze liecina, ka Latvijas iedzīvotājs, kurš noteiktu laikposmu ir nodarbināts citā dalībvalstī, mēdz veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas attiecīgajā dalībvalstī, neskatoties uz to, ka saskaņā ar ES tiesību aktiem šī persona ir pakļauta Latvijas sociālās apdrošināšanas sistēmai, t.i., obligātās iemaksas jāveic Latvijā saskaņā ar Latvijas tiesību aktu prasībām. Šāda situācija rodas tāpēc, ka persona nav savlaicīgi nokārtojusi nepieciešamās formalitātes A1 veidlapas iegūšanai. Lai risinātu šo problēmu, pašlaik tiek plānoti grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas paredz obligāto iemaksu pārnešanas kārtību. Šajā rakstā – sīkāk par plānotajiem grozījumiem. Lasīt vairāk..

Top jaunas prasības daudznacionālām uzņēmumu grupām (4) (3/35/15) (0)

25.08.2015

Prakse

Rakstu sērijā par ESAO rīcības plāna 13. aktivitāti „Transfertcenu dokumentācijas un valsts pārskatu ieviešanas vadlīnijas” iepriekš informējām par valsts pārskata ieviešanas vadlīnijām. Šajā rakstā – par t.s. grupas dokumentu. Lasīt vairāk..

PVN grupas dalībnieki – tikai juridiskas personas? (1/34/15) (0)

19.08.2015

Prakse

Turpinot šā gada 28. jūlija Īsziņas tēmu par Eiropas Savienības Tiesas (EST) apvienotajām lietām C-108/14 un C-109/14, šajā rakstā – par EST spriedumu attiecībā uz PVN grupas veidošanas iespēju personām, kas nav juridiskas personas. Lasīt vairāk..

Pabalstu piešķiršana neaktīviem ES pilsoņiem citā dalībvalstī (2/34/15) (0)

19.08.2015

Prakse

Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas (EST) nesen pieņemto spriedumu lietā C-333/13 ekonomiski neaktīviem ES pilsoņiem, kuri dodas uz citu dalībvalsti ar vienīgo mērķi saņemt sociālo palīdzību, nepienākas atsevišķi sociālie pabalsti. Šajā rakstā – sīkāk par šo lietu un EST spriedumu. Lasīt vairāk..

 

© 2015 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 11.08.2015