Lasīt angliski

 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome šā gada 21. novembra sēdē ir pieņēmusi lēmumu apturēt Latvijas Krājbankas (LKB) visu finanšu pakalpojumu sniegšanu. Šajā rakstā – daži praktiski ieteikumi tiem, kuru naudas līdzekļi glabājās LKB un ar šo lēmumu ir kļuvuši nepieejami.

 

Garantētais noguldījums

 

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu garantētais noguldījums ir bankas klienta kontā esošie naudas līdzekļi jebkurā valūtā, kuri bankai jāatmaksā saskaņā ar likuma vai līguma noteikumiem. Tādējādi noguldījumu aizsardzības mehānisms attiecas ne tikai uz depozītiem, krājkontiem un to procentiem, bet arī uz norēķinu kontiem, darījuma kontiem un tajos turētajiem naudas līdzekļu atlikumiem.

 

Kopš šā gada 1. janvāra garantētā atlīdzība noguldījumu nepieejamības gadījumā (FKTK 23. novembra lēmums) ir noteikta līdz EUR 100 000 jeb LVL 70 000. Ja noguldījums ir mazāks par šo summu, tad LKB klients saņems visu savu noguldījumu. Ja noguldījums ir lielāks, tad uz pārsniegumu garantijas neattiecas. Attiecībā uz pārējo negarantēto summu noguldītājs stājas LKB nenodrošināto kreditoru rindā, cerot atgūt savu mantu no maksātnespējas procesā realizētajiem LKB aktīviem.

 

Garantēto atlīdzību var saņemt gan fiziskas, gan juridiskas personas neatkarīgi no to rezidences valsts. Nav aizsargāti noguldījumi, ko veikušas citas bankas, finanšu iestādes, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības un iestādes. Noguldījumi nav garantēti LKB akcionāriem, padomes un valdes locekļiem, dažām citām LKB nodarbinātām atbildīgajām personām, kā arī citos īpašos gadījumos.

 

Kā tad notiek garantētās atlīdzības izmaksa? Noguldījumu garantiju likums nosaka, ka nauda izmaksājama 20 darbdienu laikā (var pagarināt par 10 darbdienām) ar vienas vai vairāku FKTK izraudzītu banku starpniecību. Pēc FKTK paziņojuma par garantētās atlīdzības izmaksu personai ar pasi (un pilnvarojumu, ja nepieciešams) jādodas uz FKTK izvēlēto banku un tur jāsaņem sava nauda. Nav nepieciešams rakstīt iesniegumu un to kādam iesniegt. Visa nepieciešamā informācija tiks iegūta no LKB grāmatvedības datiem.

 

Kredīti

 

Šobrīd LKB finanšu pakalpojumi ir apturēti, taču nav vēl izziņota tās maksātnespēja. Spriežot pēc pēdējo dienu paziņojumiem masu informācijas līdzekļos, iespējamais scenārijs ir LKB maksātnespējas pasludināšana un tai sekojošs bankrots. Notikumiem šādi attīstoties, kas notiks ar kredītņēmējiem un vai tiem būs jāatmaksā kredīts pirms līgumā noteiktā termiņa?

 

Jāuzsver, ka kredītiestāžu maksātnespējas procedūru īpaši regulē Kredītiestāžu likums, un vispārējās Maksātnespējas likuma normas šajā gadījumā nav piemērojamas. Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu LKB mantā ieskaitīs visus bankas aktīvus, tostarp bankas prasījuma tiesības pret citām personām, kas izriet no aizdevuma līgumiem (hipotekāros aizdevumus, kredītlīnijas, patēriņa kredītus u.c.). Tāpat kā citi aktīvi arī LKB prasījuma tiesības saskaņā ar likumu ir jāpārdod publiskās izsolēs. Aktīvu jaunais īpašnieks pārņems bankas prasījuma tiesības tieši tādā apmērā, kā tas ir paredzēts katrā konkrētajā aizdevuma līgumā. Tādējādi līguma termiņu, aizdevuma summu, procentu likmi un citus noteikumus bez īpašas atsevišķas vienošanās ar kredītņēmēju mainīt nevar, taču līdzējs (aizdevējs) būs cita banka vai kāds patērētāju kreditēšanas pakalpojuma sniedzējs.

 

Svarīgi ir turpināt kredīta maksājumus atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, lai nepieļautu kredītlīguma pirmstermiņa izbeigšanu un naudas piedziņu pilnā apmērā. Šobrīd gan apturēto finanšu pakalpojumu dēļ nav iespējama kredīta pamatsummas un procentu maksājumu veikšana, tomēr tiklīdz būs paziņots risinājums, ir jāveic visi tie maksājumi, kam termiņš jau iestājies, un jāturpina nākamie maksājumi tad, kad tiem iestāsies termiņš.

 

Obligātie nodokļu maksājumi

 

Diemžēl naudas izmaksas termiņš var ieilgt līdz 30 darbdienām, tātad maksimālais termiņš ir 2012. gada 4. janvāris. Tā kā šis gads nelutina ar papildu brīvdienām Ziemassvētkos un Jaunajā gadā, naudas izmaksa ilgāk neiekavēsies. Tikmēr saglabājas pienākums veikt obligātos nodokļu maksājumus. Turklāt VID ir publiski paziņojis, ka likuma burts neļauj VID pēc savas iniciatīvas atlikt nodokļu maksājumus vai neveikt nokavējuma naudas uzrēķinus nodokļu maksātājiem noguldījumu nepieejamības dēļ.

 

Šajā sakarā vēlamies vērst uzmanību uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24. pantu, kas paredz vairākus rīcības variantus nodokļu maksātājam, kura naudas līdzekļi šobrīd ir aizturēti LKB:

 

 

No minētā izriet, ka ar iesniegumu VID ir jāvēršas nekavējoties, lai nepieļautu nokavējuma naudas uzrēķinu.

 

Tiem nodokļu maksātājiem, kam pienākas pārmaksātas nodokļu summas, ieteicams atvērt norēķinu kontu citā bankā un par to paziņot VID. Tā kā LKB ir apturēti visi finanšu pakalpojumi, nepieņem arī ienākošos maksājumus. Tādējādi cita bankas konta norādīšana var tikai mazliet uzlabot nodokļu maksātāja finanšu plūsmu, bet naudu vairs aizturēt vai zaudēt LKB nevajadzētu.

 

Ieskaita pieļaujamība

 

Kreditēšanas procesā pietiekami bieži rodas situācijas, kad par kredīta nodrošinājumu kalpo depozīts tajā pašā bankā. Diemžēl ir jārēķinās ar to, ka LKB maksātnespējas gadījumā Kredītiestāžu likums aizliedz dzēst izsniegto kredītu ar noguldījumu.

 

Tātad var rasties situācija, kad par nodrošinājumu kalpojošais depozīts daļēji ir zaudēts, bet kredītsaistības saglabājas pilnā apmērā.

 

Visbiežāk par kredīta nodrošinājumu kalpo nekustamais īpašums, vērtspapīri vai uzņēmuma apgrozāmie līdzekļi. Tādā gadījumā par nodrošinājumu kalpojošais īpašums ir pakļauts citam normatīvajam regulējumam. Proti, LKB maksātnespēja neietekmē dotās hipotēkas, finanšu ķīlas vai komercķīlas spēkā esību, un tā pāries nākamajam aizdevējam kopā ar kredītu pilnā apmērā.

 

Vērtspapīru konti

 

Īpašs izņēmums attiecas uz LKB glabātajiem finanšu instrumentiem (vērtspapīriem). Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu klientu finanšu instrumenti bankai ir jātur atsevišķi un jānodrošina to atsevišķa uzskaite. Saskaņā ar šo pašu likumu LKB klientiem piederošos finanšu instrumentus nedrīkst izmantot LKB kreditoru prasījumu apmierināšanai. Tas ir spēkā pat tad, ja banku atzīst par maksātnespējīgu.

 

FKTK jau ir izplatījis paziņojumu 24. novembrī, ka vērtspapīru kontu turētājiem ir tiesības pārvest savus finanšu instrumentus uz jebkuru citu banku vai ieguldījumu brokeru sabiedrību. Nekādi ierobežojumi finanšu instrumentu skaitam vai vērtībai nav noteikti, tomēr šādiem pārvedumiem var piemērot LKB komisijas maksu.

 

Nepārvarama vara

 

Kā rīkoties, ja LKB aizturēto maksājumu dēļ ir jākavē maksājumi piegādātājiem? Daudzi atbildēs, ka šajā situācijā ir saskatāmas nepārvaramas varas pazīmes, tādēļ līdzējs neatbild par savas saistības neizpildi.

 

Nepārvarama vara ir ļoti plašs jēdziens un tikpat plaši pielietots daudzos darījumu līgumos. Ja līgumā ir iekļauti noteikumi par nepārvaramu varu, tad uz tiem arī jābalstās, lai noteiktu, vai attiecībās ar konkrēto sadarbības partneri ir pamats atsaukties uz nepārvaramu varu un tādējādi izvairīties no atbildības par saistības neizpildi.

 

Ja līguma attiecības nav detalizēti izklāstītas rakstveidā, tad jābalstās uz normatīvajiem aktiem. Piemēram, starptautiskos darījumos var būt piemērojama ANO 1980. gada 11. aprīļa (Vīnes) Konvencija par starptautiskiem preču pirkuma un pārdevuma līgumiem. Saskaņā ar tās 79. pantu līdzējs neatbild par savas saistības neizpildi, ja ir pierādīts, ka

 

 

Darījuma attiecībās starp Latvijas uzņēmumiem un fiziskām personām var balstīties uz Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2011. gada 26. janvāra spriedumu lietā Nr. SKC-11/2011. Šajā spriedumā tiesa apkopojusi Civillikuma dažādos pantos minētos noteikumus par nepārvaramu varu, par tādiem atzīstot apstākļus,

 

 

No minētā izriet, ka vairums apstākļu LKB atbilst nepārvaramas varas pazīmēm. Diskusiju var raisīt otrā pazīme (līguma izpilde neiespējama vispār), ņemot vērā, ka darījuma attiecībās naudas samaksas pienākums parasti rodas pēc pakalpojuma saņemšanas. Tātad viens līdzējs līgumu ir izpildījis, bet neiespējama kļūst otra līdzēja pienākuma izpilde.

 

Šajā situācijā vēl viens obligāts nosacījums ir nekavējoties rakstveidā paziņot sadarbības partneriem par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. Turpmākajā saziņā ieteicams nepaļauties uz nepārvaramas varas institūtu un veikt pārrunas ar saviem sadarbības partneriem. Tāpat jāņem vērā, ka jebkurš gadījums ir vērtējams individuāli, un viens risinājums nav piemērots visiem LKB klientiem.

 

Nākotnē LKB un citu banku klientiem no šīs situācijas ir jāizdara atbilstoši secinājumi un attiecīgi jāpielāgo sava rīcība, izvēloties banku saviem norēķiniem, izvietojot naudas līdzekļus vienā vai vairākās bankās, izvēloties ieguldījumu objektus un pārrunājot līguma noteikumus ar sadarbības partneriem.