PwC izstrādājis transfertcenu deklarēšanas un dokumentēšanas ceļvedi

Lai ikvienam nodokļu maksātājam (NM), uz ko attiecas transfertcenu regulējums, būtu saprotams, kā šīs prasības no 2018. pārskata gada ietekmēs NM pienākumus, PwC transfertcenu speciālisti ir izstrādājuši pamatnostādnes transfertcenu deklarēšanai un dokumentēšanai, kuras šā raksta un PwC mājaslapas ietvaros esam nosaukuši par Ceļvedi.
 
Transfertcenu prasības un to priekšvēsture
 
Pēdējos gados TC noteikšana neapšaubāmi ir kļuvusi par vienu no svarīgākajiem starptautisko nodokļu jautājumiem, ar ko saskaras starptautiskas uzņēmumu grupas un nodokļu administrācijas. Transfertcenas ir būtiskas gan NM, gan nodokļu administrācijām, jo tās lielā mērā nosaka ienākumus un izdevumus, kā arī saistīto uzņēmumu apliekamo peļņu dažādās nodokļu jurisdikcijās.
 
Lai risinātu šo jautājumu, Latvijā jau kopš 1995. gada ir spēkā normatīvais regulējums attiecībā uz nesaistītu personu darījumu principa ievērošanu darījumos starp saistītām personām. 2018. gada nogalē stājās spēkā grozījumi – jauns, daudz plašāks TC regulējums, kas piemērojams darījumiem, kas veikti, sākot ar pārskata periodu, kas sākas 2018. gadā.
 
Lai izpildītu TC regulējuma piemērošanas prasības un pamatotu saistīto personu darījuma cenas (vērtības) atbilstību tirgus cenai, UIN likumā minētajam NM kopumā jāskata un jāvērtē veseli seši Latvijas normatīvie akti. Tā kā pat pieredzējušam speciālistam orientēties visos šajos normatīvajos aktos varētu būt sarežģīti un laikietilpīgi, un pagaidām ne VID, ne citas TC prasību izstrādē iesaistītās institūcijas nepiedāvā skaidrojošus informatīvos materiālus, PwC transfertcenu speciālisti, rūpīgi izpētot un izanalizējot šos būtiskos aspektus, ir izstrādājuši Ceļvedī sniegtās vadlīnijas.
 
Ceļvedis transfertcenu deklarēšanā un dokumentēšanā
 
Ceļvedi izstrādājām, lai NM varētu ātri un ērti atrast sev nepieciešamo informāciju un savlaicīgi reaģēt uz tam noteiktajiem TC pienākumiem. Ceļvedis sastāv no:
 
1. praktiskiem soļiem, kuros sniegts viegli saprotams skaidrojums par darījumu vērtēšanu un deklarēšanu UIN vajadzībām, kā arī TC dokumentēšanu. Piemēram, shematiski sniegta informācija par personām, kas uzskatāmas par saistītām, skaidrota UIN deklarācijas aizpildīšana, tostarp vizuāli identificējot konkrētus laukus deklarācijā;
 
2. funkcionāla atbalsta rīka “TC prasību noteikšana” – atbildot uz konkrētiem jautājumiem, piemēram, vai uzņēmumam ir darījumi ar saistītām personām, kādas ir ar šīm personām veikto darījumu summas, NM var uzzināt, kāda ar saistītajām personām veikto darījumu vērtības kopsumma jāuzrāda UIN deklarācijā, kā arī vai NM ir pienākums sagatavot TC dokumentāciju un iesniegt to VID un kādā formātā;
 
3. pārskata ar praktiskiem apsvērumiem, kas svarīgi, lai izprastu TC analīzi un noteikšanu. Šeit ietilpst arī kopsavilkums par TC dokumentācijas līmeņiem (noformējumu) un katra līmeņa dokumentācijā norādāmo informāciju.  
 
Lai nodrošinātu Ceļvedī ietvertās informācijas aktualitāti, PwC pastāvīgi to papildinās ar jaunām norādēm par TC aspektiem, ļaujot Ceļveža lietotājiem uzzināt par jebkādām TC regulējuma izmaiņām un precizējumiem.
 
Ceļvedis ir brīvi pieejams ikvienam interesentam un izvietots PwC mājaslapā.
 
Mājaslapā iekļautas arī norādes uz MindLink Īsziņām, kurās PwC TC speciālisti sniedz komentārus ar pievienoto vērtību par aktuāliem TC jautājumiem.
 
 
Kontaktinformācija
Zane Smutova
PwC Transfertcenu projektu vadītāja
zane.smutova@pwc.com
Tel: 67094400
Līga Dobre-Jakubone
PwC Transfertcenu konsultante
liga.dobre-jakubone@pwc.com
Tel: 67094400
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020