Visas Īsziņas

 
 


Kā izmantot veco peļņu bez UIN? (1/39/20) (0)

22 Sep 2020

Prakse

Uzņēmumi ar lielu nesadalīto peļņu, ko var sadalīt dividendēs bez UIN (t.i., peļņa, kas uzkrāta līdz 2017. gada 31. decembrim), ir izdevīgā stāvoklī, jo var samazināt UIN izmaksas ne tikai pie peļņas sadales, bet arī citos gadījumos. Šajā rakstā – par papildu iespējām izmantot šo “veco” peļņu un par niansēm, kas jāievēro. Lasīt vairāk..

PVN piemērošana maksājumam par līguma pirmstermiņa izbeigšanu (1) (2/39/20) (0)

22 Sep 2020

Prakse

Kompensācijas maksas ar PVN neapliek, bet kā lai zina, vai summa, kas jāmaksā, ja klients savas vainas dēļ izbeidz terminētu pakalpojuma līgumu, ir līgumsods, izdevumu kompensācija vai atlīdzība par sniegtu pakalpojumu? Metodiskajā materiālā “Jautājumi un atbildes par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu” VID skaidro, ka PVN nav jāpiemēro līgumsodam, drošības naudai un rokasnaudai, kā arī izdevumu kompensācijai, ja tā nav atlīdzība par preču piegādi vai pakalpojuma sniegšanu. Šajā rakstā – par diviem Eiropas Savienības Tiesas (“EST”) spriedumiem, kuri skaidro, kā vērtēt, vai saņemtā kompensācija pēc būtības tomēr nav atlīdzība par sniegtu pakalpojumu. Lasīt vairāk..

Pārmaksātā solidaritātes nodokļa atmaksa darba devējam (3/39/20) (0)

22 Sep 2020

Prakse

Šobrīd VID aktīvi atmaksā uzņēmumiem pārmaksāto solidaritātes nodokli (“SN”). Šajā rakstā vēlamies atgādināt, ka no SN pārmaksas, aprēķināšanas un atmaksas termiņa izriet vairāki jautājumi, piemēram, kā iegrāmatot šogad saņemto 2019. gadā pārmaksātā SN atmaksu un kas uzņēmumam jāapsver nākotnē, lemjot par reorganizāciju vai likvidāciju. Lasīt vairāk..

UIN piemērošana grupas kontam ar nulles atlikumu (2/38/20) (0)

15 Sep 2020

Prakse

Uzņēmumu ienākuma nodokļa (“UIN”) piemērošana grupas kontam (cash pool) ir bijusi viena no galvenajām neskaidrībām ar UIN apliekamās bāzes noteikšanā. Turklāt VID joprojām nav publicējis vadlīnijas par dažādām iespējamām situācijām, kas uzņēmumiem praksē rodas, izmantojot grupas kontu, lai VID nostāja šajā jautājumā būtu nepārprotami skaidra. Šajā rakstā – par PwC praksē saņemtā VID uzziņā sniegto skaidrojumu par UIN piemērošanu grupas kontam ar nulles atlikumu (zero-balance cash pool). Lasīt vairāk..

Covid-19 seku ietekme uz nomas uzskaiti (3/38/20) (0)

15 Sep 2020

Prakse

Covid-19 ir atnesis būtiskas pārmaiņas uzņēmējdarbības vidē, tostarp īslaicīgu nomas maksas atlaišanu. Pandēmijas seku ietekmē ES apstiprinājuma posmā šobrīd atrodas 16. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta “Noma” (16. SFPS) grozījumi, kas pieņemti šā gada 28. maijā un kurus, visticamāk, varēsim piemērot finanšu pārskatu sagatavošanā jau par 2020. gadu. Lasīt vairāk..

Administratīvā atbildība par nodokļu pārkāpumiem (1/37/20) (0)

8 Sep 2020

Pieņemts

Šā gada 1. jūlijā ir zaudējis spēku Administratīvo pārkāpumu kodekss, kurš teju 35 gadus regulēja jautājumus par administratīvo atbildību, tostarp nodokļu jomā. Tā vietā spēkā stājies Administratīvās atbildības likums (“AAL”), kas pieņemts vērienīgās administratīvās atbildības reformas ietvaros. AAL nav tikai vecā kodeksa uzlabota versija – jaunā likuma struktūra un regulējums būtiski atšķiras no ierastā, tādēļ pirmais ieskats tajā var izraisīt apjukumu. Šajā rakstā – par to, kur meklējami pārkāpumu sastāvi, par kādiem pārkāpumiem nodokļu jomā ir paredzēta administratīvā atbildība, kā arī ieskats citos saistītos jautājumos. Lasīt vairāk..

Dalībnieka piekrišana darījumam ar saistītu personu (2/37/20) (0)

8 Sep 2020

Prakse

Šajā rakstā aplūkots, kādos gadījumos būtu jāsaņem dalībnieka piekrišana, slēdzot darījumus ar saistītām personām Komerclikuma (“KL”) izpratnē. Lasīt vairāk..

Automašīnas izmantošana uz darba līguma pamata (3/37/20) (0)

8 Sep 2020

Prakse

Komersanta saimnieciskās darbības nodrošināšanai darbinieki nereti izmanto personīgās automašīnas. Šajā rakstā aplūkosim, kas jāņem vērā un kādas ir iespējamās nodokļu sekas, šādu izmantošanu iekļaujot darba līgumā. Lasīt vairāk..

Top Imigrācijas likuma jaunā redakcija (1/36/20) (0)

1 Sep 2020

Prakse

Šā gada 2. jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Imigrācijas likuma projekts, kurš ievieš daudzas būtiskas izmaiņas, it īpaši vīzu un termiņuzturēšanās atļauju iegūšanas procesā. Lai gan Ministru kabinetam projekta izskatīšana vēl priekšā, ir vērts jau laikus iepazīties ar grozījumiem un apzināt no tiem izrietošās sekas. Šajā rakstā – par piecām būtiskām izmaiņām, kas jāņem vērā pēc 2021. gada 3. maija, kad stāsies spēkā Imigrācijas likuma jaunā redakcija. Lasīt vairāk..

Tirgus cenas principa piemērošana nerezidenta darījumiem ar pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā (2/36/20) (0)

1 Sep 2020

Prakse

Ja nerezidents (ārvalsts komersants) vēlas uzsākt darbību Latvijā, viens no aktuāliem jautājumiem, kas varētu rasties – vai dibināt meitas sabiedrību vai arī atvērt filiāli jeb pastāvīgo pārstāvniecību (“PP”). Lai atbildētu uz šo jautājumu, ārvalsts investoram jāizvērtē dažādi juridiskie, administratīvie un nodokļu aspekti. Šajā rakstā – par peļņas attiecināšanu uz PP, jo šis aspekts varētu spēlēt noteicošu lomu lēmuma pieņemšanā. Lasīt vairāk..

 
Kontaktinformācija
MindLink.lv
lv_mindlink@pwc.com
Tel: 67094400
(Inga Ķempele)
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020