Grāmatvedības standarti

2016. gada 1. janvārī, stājoties spēkā “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam” (GPKGPL) un to skaidrojošiem 755. MK noteikumiem «Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”, zaudē spēku visi līdz šim Latvijā kā labā prakse ievērojamie Latvijas Grāmatvedības standarti (LGS). Līdz ar to Latvijas Republikā reģistrētām Sabiedrībām, kuras ir GPKGPL subjekti, jāievēro tikai minētajā likumā un MK noteikumos minētās normas, kuras daļēji kopē līdz šim spēkā esošos LGS.
 
Gribētos arī uzsvērt, ka GPKGPL paredz, ka patiesa un skaidra priekšstata nodrošināšanai, izvēloties grāmatvedības politiku darījumiem vai notikumiem, sabiedrības vadība var izmantot arī jaunākos citu standartu noteicējinstitūciju izdotos dokumentus. 
 
Parasti ar šādiem citu standartu noteicējinstitūciju izdotiem dokumentiem saprot t.s. starptautiskos standartus (Starptautiskos Finanšu pārskatu standartus jeb SFPS, sauktus arī par Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem). 
 
Līdztekus tam, ka SFPS kalpo par labāko padomdevēju situācijās, kad pašu standartos un likumos padoms nav atrodams, SFPS bāzi finanšu pārskata sagatavošanā jālieto finanšu sektoram (bankām, apdrošinātājiem, līzinga kompānijām, utml.) un biržas oficiālajā sarakstā iekļautām sabiedrībām, bet konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanai – arī citām sabiedrībām, kuru vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, kā arī tām sabiedrībām, kurām likums atļauj piemērot SFPS kā izvēles normu.
 
Taisnības labad gan jāsaka, ka finanšu pārskata sagatavošana saskaņā ar SFPS nav liegta nevienai sabiedrībai, tomēr gadījumos, kad SFPS bāzes lietojums nav likuma prasība, saskaņā ar SFPS sagatavots pārskats sabiedrību neatbrīvo no atbilstoša pārskata sagatavošanas atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem. Šajā ziņā privileģētā stāvoklī ir koncerni un lielās valsts kapitālsabiedrības, kurām minētais likums ļauj konsolidētā pārskata sagatavošanai Latvijas normatīvās bāzes vietā izvēlēties SFPS. Izvēloties  vienu no abām iespējām, gan jāatceras, ka turpmākajos gados pārskata sagatavošanā būs jāievēro konsekvence.
 
Starptautiskie Finanšu pārskatu standarti
 
Pēdējo gadu laikā finanšu pārskatu sagatavošanā notikušas vairākas izmaiņas, tai skaitā saistībā ar pārskatu sagatavošanu saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (International Financial Reporting Standards (IFRS)).  
 
PricewaterhouseCoopers piedāvā resursus, kas var palīdzēt šo standartu piemērošanā. 
 
Kontaktinformācija
Terēze Labzova-Ceicāne
tereze.labzova@lv.pwc.com
Tel: 6709 4400
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019