Transfertcenas

Lasīt angliski

Pēdējos gados transfertcenu noteikšana ir kļuvusi par vienu no svarīgākajiem starptautisko nodokļu jautājumiem, ar kuru saskaras starptautiskas uzņēmumu grupas un nodokļu administrācijas.

Apmeklējiet PwC Latvijas lapu, lai uzzinātu par praktiskiem apsvērumiem, kas svarīgi, lai izprastu TC analīzi un noteikšanu, kā arī saņemtu PwC Ceļvedi un Funkcionālu atbalsta rīku TC prasību noteikšanai.

Transfertcenu jaunumi Pilnas rakstu versijas pieejamas MindLink.lv abonentiem 

26.11.2019
Līdz ar 2019. kalendāra gada izskaņu daļai nodokļu maksātāju (NM) strauji tuvojas sagatavotās transfertcenu (TC) dokumentācijas iesniegšanas termiņš. Šajā rakstā – par termiņiem un iespējamiem tehniskiem šķēršļiem.
 
19.11.2019
Latvijas transfertcenu (TC) regulējums nosaka, ka pie noteiktām kontrolēto darījumu summām nodokļu maksātājam 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām jāsagatavo un jāiesniedz TC dokumentācija VID. Nesen VID sniedza būtisku skaidrojumu, ka aktīvu pirkšanas un pārdošanas darījums, iegūstot līdzdalību citas sabiedrības kapitālā, ir tiesību iegūšana uz citas sabiedrības kapitāla daļu (akcijām, daļām, pajām), un tas uzskatāms par darījumu.
 
29.10.2019
Nobeidzot mūsu rakstu sēriju par grupas konta (cash pool) transfertcenu (TC) aspektiem, šajā rakstā – par to, kādus datus un avotus praksē izmanto, lai noteiktu grupkonta dalībnieku atlīdzības apmēru (procentlikmi), noguldot un aizņemoties finanšu līdzekļus.
 
22.10.2019
Turpinot rakstu sēriju par grupas konta (cash pool) transfertcenu aspektiem, šajā rakstā – par to, kā noteikt atlīdzību grupkonta dalībniekiem un turētājam saskaņā ar ESAO Nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas pārvietošanas (BEPS) projekta ietvaros 2018. gada jūlijā publicēto ziņojumu par finanšu darījumiem
 
22.10.2019
Šā gada 1. oktobrī Ministru kabinets izskatīja un atbalstīja grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām,” lai piemērotu jaunu sodu par starptautiskas uzņēmumu grupas pārskata par katru valsti neiesniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.
 
01.10.2019
Lai gan pagājis jau gandrīz gads kopš jaunā transfertcenu (TC) regulējuma spēkā stāšanās, joprojām publiski nav pieejams oficiāls skaidrojums par aizdevuma darījuma vērtību TC piemērošanas vajadzībām. PwC vērsās VID ar lūgumu sniegt skaidrojumu par aizdevuma darījuma ar saistīto personu vērtības noteikšanu. Šajā rakstā – par saņemto VID teorētisko viedokli un to, kā pārskata gadā šo vērtību korekti aprēķināt dažādiem aizdevuma darījuma veidiem.
 
20.08.2019
Starptautiskas uzņēmumu grupas arvien biežāk izvēlas veidot grupas kontu (cash pool), lai optimizētu grupā pieejamos brīvos finanšu līdzekļus un mazinātu ārējo finanšu avotu ietekmi. Taču grupas konta izveide un darījumu uzsākšana rada nepieciešamību pamatot grupkonta darījumos piemēroto transfertcenu (TC) atbilstību tirgus cenām un, iespējams, gatavot TC dokumentāciju. Šajā rakstu sērijā apskatīsim galvenos TC apsvērumus saistībā ar grupkonta darījumiem saistīto personu starpā, ņemot vērā TC regulējošos normatīvos aktus Latvijā un ESAO Nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas pārvietošanas (BEPS) projekta ieteikto labāko praksi.
 
09.07.2019
Ar 2018. gada 1. janvāri būtiskas izmaiņas transfertcenu (TC) regulējumā attiecas arī uz saistītu personu identificēšanu, ar kurām veiktie darījumi uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātājam jādeklarē un jāanalizē TC dokumentācijā. Šajā rakstā – par to, vai “māsas” uzņēmumi ir uzskatāmi par saistītām personām, kā arī praktisks piemērs saistītu personu statusa noteikšanai. 
 
14.05.2019
Labuma gūšanas tests (LGT) ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko VID analizēs, pārbaudot saņemtos pakalpojumus grupas ietvaros un izvērtējot, vai to saņemšanas izmaksas ir saistītas ar nodokļu maksātāja saimniecisko darbību. Lai pierādītu, ka no saņemtā pakalpojuma gūts labums, svarīgi ieviest preventīvus pasākumus transfertcenu (TC) risku mazināšanai. LGT ir atkarīgs no reālajiem faktiem un apstākļiem, tādēļ nav iespējams kategoriski izdalīt pakalpojumus, kuri ir un kuri nav uzskatāmi par pakalpojumiem ar pievienoto vērtību grupas ietvaros. Šajā rakstā – par LGT un iespējām pārliecināties, vai no sniegtā pakalpojuma ir gūts ekonomisks vai komerciāls labums.
 
11.04.2019
Pēc mūsu rakstu sērijas, kurā aplūkojām sabiedriskai apspriešanai paredzēto ESAO BEPS projektu attiecībā uz finanšu darījumiem, šajā rakstā – par tirgus līmeņa aizdevuma apmēru transfertcenu (TC) analīzē. Nodokļu maksātāji tiek aicināti izvērtēt, vai procentu maksājumi par aizdevumu saistītai personai un pats aizdevums ir tirgus līmenī.
 

Labprātīgajās transfertcenu risku pārbaudēs aplūkotie jautājumi (1)
05.02.2019
Pēdējā laikā VID ir aktīvi īstenojis jauno kontroles procesu “Labprātīga transfertcenu risku pārbaude,” ko paši VID pārstāvji dēvē par konsultatīvo auditu. Šis process izriet no uzraugošo iestāžu un uzņēmēju 2017. gada 15. jūnijā parakstītā sadarbības memoranda par “Konsultē vispirms” principu, kas paredz uz klientu orientētas valsts pārvaldes veidošanu.

12.02.2019
Iepriekšējā nedēļā publicētā raksta nobeigums. Par pakalpojumu saņemšanu no saistītiem uzņēmumiem.
 
11.12.2018
Šajā rakstā ir sniegts pārskats par saistītu personu darījuma izvērtēšanu un informācijas atklāšanu atbilstoši konceptuāli jaunajam UIN maksāšanas režīmam un pārskatītajam transfertcenu (TC) dokumentācijas standartam.
 
13.11.2018
Šā gada 25. oktobrī Saeima trešajā lasījumā ir pieņēmusi likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1. un 15.2 panta grozījumu projektu, kas paredz jaunu transfertcenu (TC) regulējumu. Šajā rakstā – par VID priekšlikumu pārņemt labāko praksi nodokļa maksātāju darbības atvieglošanai TC jomā, vienkāršojot TC noteikšanu zemas pievienotās vērtības pakalpojumiem grupas ietvaros.
 
17.10.2018
Starptautiskas uzņēmumu grupas, kas regulāri iesaistās pārrobežu darījumos, arvien biežāk meklē iespējas optimizēt pakalpojumu sniegšanu un mazināt to izmaksas, piemēram, slēdzot vienošanos par izmaksu segšanu (angl. cost contribution arrangement) vai arī izveidojot atsevišķu juridisko personu, kas sniedz centralizētus pakalpojumus. Šajā rakstā Latvijas transfertcenu (TC) kontekstā izvērtēsim citu juridisku veidojumu – Eiropas ekonomisko interešu grupu (EEIG), kuras galvenais mērķis ir mazināt finanšu un juridisko slogu, sniedzot atbalstu sadarbības partneriem.
 
19.09.2018
Viens no pēdējiem ESAO BEPS projekta trūkstošajiem posmiem ir transfertcenu piemērošanas ieteikumu izstrāde finanšu darījumiem. Lai gan ESAO bija vairākas reizes atlicis šo publikāciju, š.g. 3. jūlijā ir publicēts diskusijas projekts, kurā ir izklāstītas dažādas pieejas, kas varētu būt piemērotas aplūkotajām tēmām, nesniedzot skaidrus ieteikumus. Sabiedrības pārstāvji tiek aicināti komentēt šo projektu līdz š.g. 7. septembrim, lai ziņojuma gala versiju varētu publicēt 2019. gada aprīlī. Šajā rakstā piedāvājam īsu kopsavilkumu.
 
10.10.2018
Šo rakstu sērijas noslēgumā par aizdevumiem grupas ietvaros.
 
17.07.2018
Šajā rakstā aplūkojam likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.2 panta grozījumu projektā ietverto terminu “kontrolēto darījumu summa” un neskaidro transfertcenu (TC) dokumentācijas sagatavošanas prasību saistītu personu aizdevumiem.
 
05.06.2018
Starptautiski uzņēmumi arvien biežāk pieņem lēmumu noslēgt iepriekšēju vienošanos ar nodokļu administrāciju par cenas (vērtības) noteikšanu darījumā starp saistītiem uzņēmumiem (angl. advance pricing agreement jeb APA). Šajā rakstā – par APA slēgšanas praksi Latvijā.
 
05.06.2018
Noslēdzot iepriekšēju vienošanos ar VID par cenas noteikšanu darījumā starp saistītiem uzņēmumiem (angl. advance pricing agreement jeb APA), nodokļu maksātājs gūst zināmas priekšrocības. Šajā rakstā – sīkāk par šīm priekšrocībām, kā arī par APA procedūras noteikumiem atsevišķās valstīs.
 
18.04.2018
Komisionāra struktūra ir pasaulē pazīstams darbības modelis, kurš Latvijā gan nav tik izplatīts, tādēļ rodas daudzi jautājumi par grāmatvedību, nodokļa piemērošanu un transfertcenām (TC). Šajā rakstā aplūkosim TC aspektus un uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemērošanu komisionāra darbības modelim un ar to saistītos riskus.
 
28.03.2018
Šajā rakstā – par Eiropas Savienības Tiesas (EST) spriedumiem četrās nesenās ar nodokļiem saistītās lietās.
 
14.11.2017
Lai piemērotu nacionālos normatīvos aktus tiešo nodokļu jomā un nodrošinātu ļaunprātīgas nodokļu sistēmas izmantošanas novēršanu, 2001. gada 26. jūnijā tika publicēti MK noteikumi Nr. 276 par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām. Noteikumu pirmajā punktā ietvertais saraksts nosaka, kuras valstis vai teritorijas ir uzskatāmas par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm vai teritorijām Latvijas nodokļu normatīvo aktu izpratnē.
 
10.10.2017
Kā zināms, VID pienākumos ietilpst arī nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto maksājumu aprēķināšanas un maksāšanas pareizības kontroles funkcija. Šajā rakstā – par VID šogad uzsākto nodokļu maksātāju konsultācijas procesu “Labprātīga transfertcenas riska analīze,” kurš notiek atbilstoši VID principam Konsultē vispirms!. Būtiski norādīt, ka šī principa ieviešanas uzsākšanu VID savā 2016. gada publiskajā pārskatā ir noteikusi kā vienu no savas darbības galvenajiem uzdevumiem 2017. gadā. Šī principa īstenošana ir paredzēta arī VID darbības un attīstības stratēģijā 2017.–2019. gadam.
 
08.08.2017
Starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esošam nodokļu maksātājam ir pienākums iesniegt VID starptautiskās uzņēmumu grupas pārskatu (turpmāk – “Pārskats”) par katru valsti (saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15. panta devīto daļu) līdz šā gada 31. decembrim, vai arī informēt VID par Pārskatu iesniedzošo uzņēmumu un tā nodokļu rezidenci līdz šā gada 31. augustam. Nosacījumus, kuriem iestājoties ir iesniedzams Pārskats un paziņojums par tā iesniegšanu, kā arī ar to saistītos jautājumus nosaka Ministru kabinets (MK noteikumi Nr. 397 “Noteikumi par starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatu par katru valsti”). Šajā rakstā – īsi par galveno.
 

 
Kontaktinformācija
Tatjana Koncevaja
tatjana.koncevaja@pwc.com
Zane Smutova
zane.smutova@pwc.com

Tel: 67094400
Kr. Valdemāra iela 21, Rīga
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020